SET : TICON
Last : THB17.70
Change | % : -|-%
SET : TICON Last : THB17.70 Change | % : -|-%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาย วินิชบุตร กรรมการบริหาร
3. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการบริหาร
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริหาร
5. นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด