+66 805 805 005
SET : TICON
Last : THB15.40
Change | % : -0.10|-0.65%
SET : TICON Last : THB15.40 Change | % : -0.10|-0.65%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิก 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาย วินิชบุตร กรรมการบริหาร
3. นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ กรรมการบริหาร
4. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริหาร
5. นายโสภณ ราชรักษา กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด