+66 805 805 005
SET : TICON
Last : THB15.40
Change | % : -0.10|-0.65%
SET : TICON Last : THB15.40 Change | % : -0.10|-0.65%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท
2560 2559 2558
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 194.36 250.68 3,345.61
ค่าเช่ารับและค่าบริการ 1,372.60 1,172.12 1,048.55
รายได้ค่าบริหารจัดการจาก property funds 239.15 201.12 204.12
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน property funds/reit 274.65 252.22 248.47
กำไรที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ property funds/reit 48.30 294.95 246.69
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 77.27 160.16 2,401.42
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 409.83 332.56 306.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 782.71 704.04 756.89
กำไรสุทธิ 482.40 278.10 770.96
สินทรัพย์ 40,799.93 36,092.73 36,287.15
หนี้สิน 15,865.69 24,675.06 24,597.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,934.24 11,417.67 11,689.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.64 2.38 6.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 3.20 2.31 4.63
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 38.21 53.35 71.39