SET : TICON
Last : THB17.70
Change | % : -|-%
SET : TICON Last : THB17.70 Change | % : -|-%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
14 มี.ค. 2561 การออกหุ้นกู้ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
28 ก.พ. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 3)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 2)
20 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข 1)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (แก้ไขหัวข้อรายงาน) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
19 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2561 การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
09 ก.พ. 2561 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
30 ม.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
30 ม.ค. 2561 การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)"TICON"
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
30 ม.ค. 2561 การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) "TICON"
25 ธ.ค. 2560 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
25 ธ.ค. 2560 การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมลงทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560