+66 805 805 005
SET : TICON
Last : THB15.40
Change | % : -0.10|-0.65%
SET : TICON Last : THB15.40 Change | % : -0.10|-0.65%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Our Portfolio

โรงงาน

  สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 ไตรมาส 3/2559
จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานที่มีสัญญาเช่าแล้ว 114 312,865 86 252,190 64 175,080 64 165,380 74 196,505
โรงงานที่สร้างเสร็จพร้อมให้เช่า 34 101,225 41 119,475 55 160,200 71 195,250 66 179,975
โรงงานที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง 73 198,400 174 461,275 203 498,675 178 445,950 172 427,400
รวม 221 612,490 301 832,940 322 833,955 313 806,580 312 803,880

คลังสินค้า

  สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 ไตรมาส 3/2559
จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแล้ว 73 295,778 47 309,872 73 324,927 80 418,307 93 459,364
คลังสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมให้เช่า 34 86,713 62 187,963 65 173,923 66 174,207 83 202,599
คลังสินค้าที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง 113 997,986 238 1,713,686 230 2,017,078 230 2,252,954 200 2,168,811
รวม 220 1,380,477 347 2,211,521 368 2,515,928 376 2,845,468 376 2,830,774

รวมโรงงานและคลังสินค้า

  สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 ไตรมาส 3/2559
จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร) จำนวนโรงงาน พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)
โรงงานและคลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าแล้ว 187 608,643 133 562,062 137 500,007 144 583,687 167 655,869
โรงงานและคลังสินค้าที่สร้างเสร็จพร้อมให้เช่า 68 187,938 103 307,438 120  334,123 137 369,457 149 382,574
โรงงานและคลังสินค้าที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง 186 1,196,386 412 2,174,961 433 2,515,753 408 2,698,904 372 2,596,211
รวม 441 1,992,967 648 3,044,461 690 3,349,883 689 3,652,048 688 3,634,654

อัตราการเช่า

  สิ้นปี 2555 สิ้นปี 2556 สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558 ไตรมาส 3/2559
คำนวณจากจำนวนโรงงาน คำนวณจากพื้นที่เช่า คำนวณจากจำนวนโรงงาน คำนวณจากพื้นที่เช่า คำนวณจากจำนวนโรงงาน คำนวณจากพื้นที่เช่า คำนวณจากจำนวนโรงงาน คำนวณจากพื้นที่เช่า คำนวณจากจำนวนโรงงาน คำนวณจากพื้นที่เช่า
โรงงาน 77% 76% 68% 68% 54% 52% 47% 46% 53% 52%
คลังสินค้า 68% 77% 43% 62% 53% 65% 55% 71% 53% 69%
โรงงานและคลังสินค้า 73% 76% 56% 65% 53% 60% 51% 61% 53% 63%