+66 805 805 005
SET : TICON
Last : THB15.40
Change | % : -0.10|-0.65%
SET : TICON Last : THB15.40 Change | % : -0.10|-0.65%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม ERM (Enterprise Risk Management) ในระบบบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อช่วยกำกับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน


การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2560

หลักสูตร “Risk Management”
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่บางกอกคลับ ชั้น 28 จำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน ในระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009”
โดย อาจารย์เอกกมล เอี่ยมศรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 31 จำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน ในระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป